Avgifter äldreomsorg stockholm


avgifter äldreomsorg stockholm

en make/maka, båda makarna eller ensamstående. Lyssna, följande avgifter betalar du per gång: Städning (2 r o k) 388 kr/gång, tvätt 250 kr/gång, inköp 111 kr/gång, apoteksärende 83 kr/gång. Hemvårdens stödtjänster, intervallvård, långvård, minnesrådgivning, närståendevård, hemvårdens stödtjänster (servicehandledning). Äldis: TV-apparat: 30 /månad Inkomster som inte skall beaktas när betalningsförmågan fastställs Barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt pensionslagen, bostadsbidrag, handikapp bidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle. Avgiften är 85 av nettomånadsinkomsterna, 15 får vårdtagaren behålla, dock minst 108,00. . Dag/nattvård: 17,90 /dag/natt Transport till dagverksamhet: 4 /dag, tur och retur Matservice i hemmet: Måltidsavgift: 7,90 /portion Hemrehabilitering(HemRehab Besöksavgift 9,50 /besök. Med förbehållsbelopp menas exempelvis kostnader för: livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd, läkemedel. Med varaktigt behov avses minst sex sammanhängande månader och beloppet måste minst uppgå till 200 kr per månad.avgifter äldreomsorg stockholm

Telefon: E-post: [email protected] stockholm.se. Broschyr, avgifter för äldreomsorg 2018. Engelsk broschyr Fees for elderly care 2018.

Avgifter för äldreomsorgen 2018avgifter äldreomsorg stockholm

Institutionsboende - Trobergshemmet För vårdtagare på Trobergshemmet fastställs en vårdavgift i enlighet med bestämmelserna i Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Omsorgsavgiften bygger på att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad så kallad maxtaxa. 2018 Långvårdsavgift Avgift per månad 85 av nettoinkomsten Klientens skyddade del utgör minst Maximiavgiften fastställs enligt faktiska kostnader. Transporttjänst, skjutsning, enkelresa 3,60, trygghetstelefon, månadsavgift Soneco Call Care gäller inte mera 24,00 Till början Minnesrådgivning, Närståendevård 2018 Minnesrådgivning Läkarbesök 20,60 Minnesrådgivare 3 första besök per kalenderår. Boendeservice Effektiverat serviceboende - Trobergshemmet, Odalgården och Folkhälsans grupphem Linden Grundavgift: 41 /månad Serviceavgift: Betalningsförmåga (bruttoinkomster) inkomstgränsen 576 x 35, avgift Måltidsavgifter: 11,45 /dygn. Följande insatser betalar du en fast avgift för per månad: Personlig omvårdnad 888 kr/mån, trygghetslarm 166 kr/mån, matdistribution 166 kr/mån, avgifter inom vård och omsorg samt förbehållsbelopp. Klientavgifterna grundar sig på social- och hälsovårdens klientavgifter som bestäms i lagen 734/1992 och förordningen 912/1992.

Förbehållsbeloppet för år 2018 är: Ensamstående 65 år och äldre 5 136 kr/månad, ensamstående under 65 år 5 650 kr/månad, gifta/registrerade partner/sammanboende 65 år och äldre: 4 340 kr/månad. Planerings- och första besöket debiteras inte. Om vårdtagaren har make eller maka kvarboende i det gemensamma hemmet och den hemmaboendes inkomst är lägre än vårdtagarens kan avgiften fastställas till 42,5 av den gemensamma inkomsten. Inkomster som skall avdras när betalningsförmågan fastställs Som avdrag från inkomsterna för beräkning av avgiften beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som skall betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av fastighet har förbehållits. Bostadstillägg för pensionärer, BTP Pensionärer har rätt att söka bostadstillägg för bostadskostnaden.

Ica kvantum stockholm butiker, Hotell stockholm barn pool, Hotell stockholm östermalm clarion signum,


Sitemap