Malmö högskola kursplan


malmö högskola kursplan

delta i en undervisning på svenska. God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar. 1 MAH / Lärarutbildningen (6) kursplan vid Lärarutbildningen, Malmö högskola Matematik från början 15p Exploring mathematics 15p Fastställande: Kod: Nivå: Fördjupning i förhållande till examensfordringarna: Huvudområde: ifylls av utsam NM131f Grundnivå Obligatoriskt sidoämne inom lärarutbildningen vid Malmö högskola för samtliga studenter med inriktning mot förskola. Göteborg: Daidalos (290 s). Fördjupningsnivå, g1N, huvudområden: Inget huvudområde, undervisningsspråk: Svenska, inslag av engelska kan förekomma. Syfte, kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper genom ett eget utforskande av dramapedagogiskt arbete. Syfte, kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om organisationsteori, ledarskap och förändringsarbete.malmö högskola kursplan

Internationell antagningsomg ng ; Tillf llet r st ngt f r anm lan. MAH / L rarutbildningen (6). Kursplan vid L rarutbildningen, Malm h gskola, matematik fr n b rjan 15p Exploring mathematics 15p Fastst llande: Kod. Kursplan f r studenter h st 2021, v r 2021, h st 2020, v r 2020, h st 2019, v r 2019, h st 2018.

Betygsgrader Som betyg används Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Way, Brian (1973 Utveckling genom drama. Malmö: Liber distribution (131.) Kursvärdering Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Utbildningsförlaget (245.) Rystedt, Elisabeth och Trygg, Lena (2006). Undervisning, undervisning ges i form av föreläsningar och handledning. Kurs grundnivå 15 hp, pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation. Studentens egen tilltro till sitt matematiska tänkande ska generera en yrkeskompetens som innebär att alla barn och elever i skolan får uppleva att din tanke duger. Göteborg: NCM (190.) Skolverkets rapport (2003). Stockholm: Alfabeta (62.) Dahl, Kristin och Rundgen, Helen (2004). Lusten att lära - med fokus på matematik.(70.) Skolverket (2000) Analysschema - före skolår.


Sitemap