Uppsala universitet master mänskliga rättigheter


uppsala universitet master mänskliga rättigheter

behandlas även ur ett metodologiskt perspektiv för att du ska utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt och metodmedvetet i olika kvalificerade verksamheter, exempelvis med utvärderingar av projekt. Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa. MR: Teorier och begrepp,. Som student följer du också kontinuerligt en seminarieserie om teori och metod. Uppsatsen/uppsatserna kan vara forskningsförberedande. Vidare ger programmet dig kompetens att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området samt att formulera och besvara egna forskningsrelevanta frågor. Kursen bearbetar även frågor om hur mänskliga rättigheter kan berättigas, tolkas och implementeras i olika kontexter.

Uppsala universitet master mänskliga rättigheter
uppsala universitet master mänskliga rättigheter

Utbytesstudier uppsala juridik
Sushi i uppsala malmö triangeln
Sjunga i kör uppsala
Bandyfrukost uppsala 2018

Den ena kursen behandlar det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter samt ger kunskaper om hur dessa rättigheter institutionaliseras på nationella nivåer och skyddas regionalt och lokalt. Kunskap om MR efterfrågas också för arbete inom många olika frivilligorganisationer och allt mer från företag ritningar byggnader malmö i deras arbete med socialt ansvar och hållbarhet. Undervisningen på detta tvärvetenskapliga program bedrivs av specialister och aktiva forskare inom juridik, statsvetenskap, etik och religionsvetenskap vilket gör att forskningsanknytningen inom dessa ämnesområden är hög på programmet. Vill du arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt? Vidare läser du två läskurser om sammanlagt 15 hp som förberedelse för din masteruppsats.


Sitemap