Hvb hem stockholm


hvb hem stockholm

det viktigaste för varje ungdom. Vi arbetar enligt en miljöterapeutisk inriktning och ger en anpassad individuell omvårdnad/omsorg och vi strävar efter att varje ungdom ska bli individuellt sedd. Vi vill även att ungdomarna ska få ta del av kulturlivet såsom museum, teater m m i och runt Stockholm. Verksamhet: Varje barn har ett eget rum och ungdomarna är delaktiga i de vardagliga sysslorna i huset för att på så vis utveckla nödvändiga vardagsfärdigheter som främjar och utvecklar sammanhållning och förmåga till samarbete. Med hjälp av detta ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp, utvärderas och förbättras.

ÅDÖ hvb, ett hvb - hem vid Mälarens strand ett stenkast från. Stockholm ÅDÖ hvb, aB fokuserar på att hjälpa unga killar/tjejer från 13 till 17 år med olika problem. Vi gör detta främst genom KBT, MI, Kasam och fantastisk personal. Stockholm, aB i Vendelsö är ett, hVB - hem för ungdomar i åldrarna 13 tom 17 år med psyko-sociala problem och vi kan erbjuda sociala- och psykologutredningar under den tid ungdomen är placerad hos oss. HVB verksamheten regleras i Socialstyrelsens allmänna föreskrifter och råd ( sofs 2003:20) om hem för vård eller boende.

Syftet är att upptäcka och påtala brister som kan påverka den enskildes säkerhet, samt kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som lagen påtalar och att kvaliteten är god. Vårt arbetssätt präglas således av värdegrunder som garanterar hög omsorgskvalitet, personligt engagemang och lösningar skräddarsydda efter kundens specifika önskemål. När du följer verksamheter så kommer du mottaga relevant information från denna angående jobb. Svanen har medarbetare med gedigen utbildning och erfarenhet. Verksamheten kan se dina personliga data som namn, adress. Attendos, hVB - hem riktar sig till personer med psykosociala problem.

Vi lägger stor vikt vid individuella bedömningar och samarbete med placerande myndigheter så att varje ungdoms behov av omsorg, trygghet och fostran utifrån ålder, tidigare erfarenheter samt framtida utveckling tillgodoses. Att utföra vård- och omsorgsinsater kräver ett professionellt arbetssätt välförankrat i värdegrundsprinciper som värnar om din personliga integritet, respekt för privatliv och självbestämmanderätten. Hur vi arbetar:  Med Omsorg Stockholm AB i Vendelsö är ett HVB-hem för ungdomar i åldrarna 13 till de fyllt 18 år med psyko-sociala problem. Svanen arbetar med hjärta och finns alltid nära till hands. Det kan handla om begynnande missbruksproblematik, begynnande kriminalitet eller om individens beteende och psykiska hälsa i allmänhet. Till denna målgrupp räknas även ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull.


Sitemap