Psykiatrisk akutmottagning västerås


psykiatrisk akutmottagning västerås

att få statistik kring detta och för att få en tydligare bild kring alla självmordsförsök. Vid akut läge, ring akutmottagningen. Det framkom också en samstämmighet kring vilka patienter som skulle bedömas av primärjouren respektive bakjouren. Faktaunderlag Den psykiatriska akutmottagningen har en enhetschef, tio specialistutbildade sjuksköterskor, sex skötare och en bemanningsassistent. Man uppgav också att hyrläkare inte deltog på APT. IVO bedömer att detta är en brist som leder till patientsäkerhetsrisker. Minderåriga barn Det framkom en samstämmighet kring att frågan om hemmavarande minderåriga bam ställdes konsekvent och att rutiner för att göra en oro- 5 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (7) sanmälan finns. I femton journalanteckningar framgick att en bedömning, åtgärd eller rådgivning har utförts. Det finns också en jourtelefon för dopningsfrågor. Vid akuta tillstånd under kvällar, nätter och helger är det till akutmottagningen vid. Mellan klockan till finns ytterligare en AT-läkare i tjänst.

Psykiatrisk akutmottagning västerås
psykiatrisk akutmottagning västerås

Friskis o svettis västerås priser, Fotokopiering trick Västerås,

I sam- Vårdgivarens instruktion för somatiska undersökningar band med psykiatrisk vård. Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Universitetssjukhuset alla länsbor ska vända sig. Återföring till vårdgivaren Efter att de systematiserade intervjuerna var genomförda gjordes en återföring till ledningsfunktioner inom psykiatrin där bland annat följande diskuterades: Vårdgivaren informerade om att läkare inte deltog på några möten där avdelningarnas eller mottagningarnas arbete diskuterades. Vårdgivaren har ett ansvar att säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. Bedömning Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar att vårdgivaren inte har säkerställt ändamålsenliga och patientsäkra rutiner för bedömning och prioritering när patienter söker vård vid den psykiatriska akutmottagningen. Vidare anges att denna person har mandat att avgöra om läkarbedömning är nödvändig. Detta oavsett om patienterna var kända eller okända inom psykiatrin. Vårdgivarens dokument: Samtliga inhämtade dokument har granskats. Akutmottagningen, den psykiatriska akutmottagningen ligger på Universitetssjukhuset, entré R och har öppet dygnet runt veckans alla dagar. Nya direktiv och rutiner tas också upp på APT och det förs även diskussioner i vardagen kring det som är nytt. Vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Det finns även otydligheter kring vilken kompetensnivå som ska göra denna bedömning samt vilken information som ska inhämtas för att säkra bedömningen.

Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommun, som har en förstämningssjukdom eller ångestsjukdom, social fobi, tvångssyndrom och i behov av psykiatriska specalistinsatser och som inte kan behandlas inom primärvården. Akutmottagning - akutmottagning, röntgen, djur, veterinärtjänster, avlivning, kastrering, vaccination, hundar, katter, djurvaccinationer - företag, adresser. På kontorstid kontaktar du i första hand öppenvårdsmottagningarna och övrig tid akutmottagningen. Västmanlands psykiatriska akutmottagning, telefon.


Sitemap