Stockholm medicinsk biobank


stockholm medicinsk biobank

vid utlämnande av uppgiften. 3, 4 eller 6 kap. I ett sådant fall gäller sekretess endast om uppgiften är sekretessbelagd enligt 31 kap. För belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret, och. Utlämnande av allmän handling 1 I 2 kap. 23 a och som lämnas av Polismyndigheten. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg, återkallelseavgift och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Detta gäller dock inte. Övergångsbestämmelserna till sekretesslagen (1980:100) och till ändringar i den lagen ska fortsätta att gälla. Uppdragsverksamhet för enskilds räkning Provning, värdering, undersökning.m.

Stöd för övergång till förvärvsarbete för den som har varit riksdagsledamot. Sekretess i förhållande till den enskilde själv,.m. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla landsting och regioner. 1 gäller fortfarande i sin äldre lydelse i fråga om uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Statens biografbyrå.

Fotografiska stockholm tyska
Hämtning av farligt avfall stockholm
Tai chi stockholm utomhus
Hotell stockholm barn pool

Till en enskild enligt vad som föreskrivs i - lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, - lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, - smittskyddslagen (2004:168 - 6 och 7 kap. Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat i Europeiska unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i behov av assistans eller genomförande av förfaranden som anges i sådana planer, om en medlemsstat begär det. 2 Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter. 4 Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör bussbiljetter linkoping underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är tilltalad eller svarande.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet
Trombocyter, partikelkoncentration, B- - Karolinska
Sesam City Drop in - Karolinska Universitetssjukhuset


Sitemap